ផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានប្លក

7 11 2011

ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អាសយ​ដ្ឋាន​ប្លក​របស់​ខ្ញុំ​ហើយ។ សូម​​មេត្តា​ចូល​ទៅ​កាន់​អាសយ​ដ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ខ្ញុំ​តាម​រយៈ​លីង​​ខាង​​ក្រោម​​នេះ។ សូម​អរគុណ 🙂

www.visaldiary.wordpress.com

សំរាប់​បង​ប្អូន​Wordpress​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​លីង​មក​កាន់​ប្លក​ខ្ញុំ សូម​មេត្តា​ជួយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​កាន់​អាសយ​ដ្ឋាន​ថ្មី​នេះ​ផង។ សូម​អរគុណ​ទុក​ជា​មុន 🙂